Latest Tour

Umberto Tozzi

40 Anni che Ti Amo Tour 2017/18

Ermal Meta Umano Tour 2016

Cassandra Raffaele

Chagall Tour 2016

 

Alberto Bertoli Tour 2014

 

Alan Sorrenti

Tour 2015

 

Umberto Tozzi

Ma che Spettacolo Tour 2016

Umberto Tozzi - Yesterday Today Tour 2014/15

 

Alex Carpani Band

So Close so Far Tour 2016

 

Anna Oxa 
History Tour - 2013

         

Annalisa Scarrone -

Mentre tutto cambia Tour- 2012

 

 

POVIA NuovoContrordineMondiale Tour 2016

ACB feat. David Jackson & David Cross 

 

Luca Dirisio

Compis Tour 2016

 

ACB feat David Jackson

Europe Tour 2014

 

ACB feat. David Jackson Europe Tour - 2013

 

Matteo Becucci - Italian Tour 2015